علی کریمی
4 سال پیش
علی کریمی
هيچ وقت((قرص))هايي كه حال ادم را خوب ميكنند،نميتوانند جاي ((خوب))هايي كه دل ادم رو قرص ميكنند بگيرند
;