علی پروین
3 سال پیش
علی پروین
جناب آقاي علي اصغر سفري انتصاب شايسته شما به مديرعاملي بانک اقتصاد نوين را به شما تبريک عرض مي نماييم . علي پروين - رضا درويش
;