علیرضا امامی فر
4 ماه پیش
علیرضا امامی فر
"به تو حاصلي ندارد غم روزگار گفتن که شبي نخفته باشي به درازناي سالي..." ?? «حضرت سعدي»?? #سيل_گلستان #شيراز من به آمار زمين مشکوکم اگر اين سطح پر از آدمهاست پس چرا اين همه آدم تنهاست.؟????
;