علیرضا امامی فر
3 سال پیش
علیرضا امامی فر
نوروزتان پيروز دوستان ، خاطرات دوران كودكي و جواني را مرور مي كردم كه به همسايه خونه پدري برخوردم كه ميگفت : خوشتر زعيش و صحبت باغ و بهار چيست ساقي كجاست گو سبب انتظار چيست هر وقت خوش كه دست دهد مغتنم شمار كس را وقوف نيست كه انجام كار چيست پيوند عمر بسته به موئيست ،هوش دار غمخوار خويش باش ،غم روزگار چيست معني آب زندگي و روضه ارم جز طرف جويبارو مي خوشگوار چيست مستور و مست هر دو چو از يك قبيله اند ما دل به عشوه كه دهيم اختيار چيست راز درون پرده چه داند فلك خموش اي مدعي نزاع تو با پرده دار چيست سهو و خطاي بنده گرش اعتبار نيست معني عفو و رحمت پروردگار چيست زاهد شراب كوثر و حافظ پياله خواست تا در ميانه خواسته كردگار چيست؟!! با خوبي ها و بدي ها، هرآنچه که بود؛ برگي ديگر از دفتر روزگار ورق خورد، برگ ديگري از درخت زمان بر زمين افتاد، سالي ديگر گذشت ، سال نو و بهاري نو را، فرصتي نو براي تازه شدن و بازنگريستن به خود و چگونه زندگي كردن ميبينم. روزگارتان خوش فروردين 95 شيراز
;