علیرضا بیرانوند
12 ماه پیش
علیرضا بیرانوند
کائنات شما را مجازات نميکند؛ برکت هم نميبخشد؛ کنترل هم نميکند. کائنات تنها به آن ارتعاشى که از جانب شما ارسال ميشود پاسخ ميدهد. شاد بيانديشى، شادمانى نصيبت ميشود. منفى بيانديشى، آنچه نصيبت ميشود منفي ست. هر سيگنالي که از تو به بيرون ارسال شود مثل بازگشت صدا به سويت باز ميگردد.??????
;