علیرضا بیرانوند
8 ماه پیش
علیرضا بیرانوند
بيست سال بعد بابت کارهايي که نکرده اي بيشتر افسوس مي خوري تا بابت کارهايي که کرده اي. بنابراين،روحيه تسليم پذيري را کنار بگذار از حاشيه امنيت بيرون بيا... جستجو کن بگرد... آرزو کن و کشف کن...
;