علیرضا بیرانوند
سال پیش
علیرضا بیرانوند
هنگامي که در زندگي اوج مي‌گيري دوستانت مي‌فهمند تو چه کسي بودي اما هنگامي که در زندگي به زمين مي‌خوري آن‌وقت تو مي‌فهمي دوستانت چه کساني بودند...
;