علیرضا بیرانوند
سال پیش
علیرضا بیرانوند
کودک لختي به زمستان سرد چون دل سخت تو نيارد بدرد؟ گر کسي از تنگي نان جان سپرد قاتل او جامعه بايد شمرد ايکه نگيري زدل افتاده دست گر بشري،نقص وجوديت هست #شهريار #كودكان_كار
;