علیرضا بیرانوند
سال پیش
علیرضا بیرانوند
تسليم نشو! شروع کردن هميشه سخت ترين مرحله است. زندگي به افراد سخت کوش پاداش مي دهد.
;