علیرضا بیرانوند
سال پیش
علیرضا بیرانوند
تنها زمانى صبور خواهى شد كه صبر را يک قدرت بداني نه يک ضعف آنچه ويران‌مان مى كند،روزگار نيست حوصل? كوچک براى آرزوهاى بزرگ ماست.
;