علیرضا بیرانوند
8 ماه پیش
علیرضا بیرانوند
تنها زمانى صبور خواهى شد كه صبر را يک قدرت بداني نه يک ضعف آنچه ويران‌مان مى كند،روزگار نيست حوصل? كوچک براى آرزوهاى بزرگ ماست.
;