علیرضا بیرانوند
سال پیش
علیرضا بیرانوند
خوش‌بختي از آن کسي است که درفضاي شکرگزاري زندگي کند چه دنيا به کامش باشد و چه نباشد چه آن زمان که مي‌دود و نمي‌رسد و چه آن زمان که گامي برنداشته،خود را در مقصد مي‌بيند چرا که خوش‌بختي چيزي جز آرامش نيست...
;