علیرضا بیرانوند
6 سال پیش
علیرضا بیرانوند
تمرين قبل از بازي با سپاهان آقاي سيدي بهترين مربي دروازبانهاي ايران محسن زاده و شيخ ويسي به اميد روزهاي خوب نفت تهران در نيم فصل دوم
;