علیرضا بیرانوند
3 سال پیش
علیرضا بیرانوند
اين منتقد نيست که اهميت دارد، يا کسي که از ديگران اشکال تراشي مي کند. مهم همان کسي است که در ميدان وجود دارد و صورتش از عرق، گرد و خاک و خون پوشيده شده، کسي که دلاورانه مي جنگد، اشتباه مي کند و هر از گاهي خسته ميشود. کسي که معناي اشتياق و فداکاري را مي داند و خود را در راهي با ارزش فنا مي کند. کسي كه هيچگاه با کساني که نه معناي پيروزي را مي دانند و نه شکست را ، همنشين نيست.????????????
;