علیرضا حقیقی
سال پیش
علیرضا حقیقی
الماس حاصل فشارهاي سخت است اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي‌بينيد از فشارهاي سخت نترسيد خوب باشيد... ياحق.
;