علیرضا حقیقی
سال پیش
علیرضا حقیقی
خدايا خيليها نشستن پاي سرنوشتم، جوري دستانم را بگير و بلندم کن که لحظه بلند شدنم در ذهنشان بماند.
;