علیرضا حقیقی
5 ماه پیش
علیرضا حقیقی
All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. ————————————————- تمام روياهاي ما مي توانند محقق شوند اگر ما شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشيم
;