علیرضا حقیقی
سال پیش
علیرضا حقیقی
Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful Joshua! چالش‌ها زندگي را جالب مي‌کنند و غلبه بر چالش‌ها، زندگي را معني‌دار مي‌کند
;