علیرضا حقیقی
5 سال پیش
علیرضا حقیقی
(مرد) تنها واژه ايىِ كه ميشه تو رو با اون وصف كرد. افتخار ميكنم به خودم كه باهات كار كردم و ميكنم مرد... ياحق
;