علیرضا حقیقی
4 سال پیش
علیرضا حقیقی
ماسه ها فراموشكارترين رفيقان راهند...! پا به پايت مى آيند آنقدر كه گاهى سماجتشان در همراهى حوصله ات را سر مى برند، اما كافى است اندك بادى بوزد يا خرده موجى برخيزد تا براى هميشه از حافظه ضعيفشان رد پايت پاك شود...! من از نسل ماسه نيستم از نسل صدفهايم، صدفهايى كه به پاس اقامتى يك روزه تا دنيا دنياست صداى دريا را براى هر كسى، هر گوش شنوايى زمزمه مى كنند... يا حق.
;