علیرضا حقیقی
4 سال پیش
علیرضا حقیقی
زحمت دارد...! آدم بودن را ميگويم! اين را مى شود از مترسك هـا آموخت... آنها تمام عمر مى ايستند تا... آدم حسابشان كنند...!!! روز و شب خوبى داشته باشيد. ياحق.
;