علیرضا حقیقی
5 سال پیش
علیرضا حقیقی
ايمان دارم! كه اگر همه عالم قصد ضرر رساندن به من را داشته باشند و ""خدا"" نخواهد، " نمى توانند "!!! چون هميشه به " تدبيرش " اعتماد، به " حكمتش " دل سپرده و به او " توكل " مى كنم.???????????? جمعه خوبى داشته باشيد. ياحق.
;