علیرضا حقیقی
4 سال پیش
علیرضا حقیقی
شخصى از خداوند دو چيز خواست يك گل و يك پروانه! اما چيزى كه به دست آورد، يك كاكتوس و يك كِرم بود!!! غمگين شد... با خود انديشيد كه خداوند من را دوست ندارد و به من توجهى نمى كند...!؟ چند روز گذشت... از آن كاكتوسِ پر از خار، گلى زيبا روئيد و آن كرم تبديل به پروانه اى زيبا شد. اگر چيزى از خدا خواستيد و چيز ديگرى دريافت كرديد، به او اعتماد كنيد... خارهاى امروز گلهاى فردايند.????????????
;