علیرضا حقیقی
5 سال پیش
علیرضا حقیقی
خدايا از بد كردن آدمهايت شكايت داشتم به درگاهت اما شكايتم را پس ميگيرم...! من نفهميدم!!! فراموش كرده بودم كه بدى را خلق كردى تا هر زمان كه دلم گرفت از آدمهايت، نگاهم به تو باشد. گاهى فراموش ميكنم كه وقتى كسى كنارم نيست، معنايش اين نيست كه تنهايم... معنايش اين است كه همه را كنار زدى تا خودم باشم و خودت، با تو تنهايى معنا ندارد. مانده ام تو را نداشتم چه ميكردم...! ياحق.
;