علیرضا حقیقی
4 سال پیش
علیرضا حقیقی
پسرک پدربزرگش را که نامه اي مي نوشت تماشا مي کرد . بالاخره پرسيد : ماجراي کارهاي خودمان را مي نويسيد ؟ يا درباره ي من مي نويسيد ؟ پدربزرگش از نوشتن دست کشيد و لبخند زنان به نوه اش گفت : درسته درباره ي تو مي نويسم اما مهم تر از نوشته هايم مدادي است که با آن مي نويسم .مي خواهــم وقتي بزرگ شدي مانند اين مداد شوي .پسرک با تعجــب به مداد نــگاه کرد و چيز خاصي در آن نديد .- اما اين هم مثل بقيه مدادهايــي اسـت که ديـده ام . پــدر بزرگ گفت: بستگي داره چطور به آن نگاه کني. در اين مداد 5 خاصيــت است که اگر به دستشان بيــاوري ، تا آخــر عمرت با آرامش زندگي مي کني . صفت اول : مي تواني کارهاي بزرگ کني اما نبايد هرگز فراموش کني که دستي وجود دارد که حرکتتو را هدايت مي کند .اسم اين دست خداست .او هميشه بايد تو را در مسير ارده اش حرکت دهد . صفت دوم : گاهي بايد از آنچه مي نويسي دست بکشي و از مداد تراش استفاده کني . اين باعث ميشود مداد کمي رنج بکشد اما آخر کار ، نوکش تيزتر مي شود . پس بدان که بايد رنج هايي را تحمل کني چرا که اين رنج باعث مي شود انسان بهتريشوي . صفت سوم : مداد هميشه اجازه مي دهد براي پاک کردن يک اشتباه
;