علیرضا حقیقی
4 سال پیش
علیرضا حقیقی
بزرگتر?ن دشمن آرامش انسان مقا?سه خود با د?گران است. غافل از ا?نکه هر کس? در مس?ر? کام? متفاوت از د?گر? در حال سفر و ?ادگ?ر? است... پس مراقب خوبياتون باشين. ياحق. ??????????
;