امین حاج محمدی
6 سال پیش
امین حاج محمدی
از چي بگم از روزي كه دست جوان 20 ساله را گرفتي،بزرگش كردي. مگر مي شود كودكي كه خود بزرگ كردي لبه ي تيغ رهايش كني... هنوز خيلي چيزها هست كه بايد از تو ياد بگيرم از شماره 10تكرار نشدني... به رفاقت مان ايمان دارم و خوب ميدانم كه قهرماني حق مان است و حق مان را خواهيم گرفت. مثال پدرم بر گردنم حق ها داري و من مثال پدرم تا ابد دوستت دارم و بهت مديونم... اين بود حرف دل شاگرد كوچكت امين...
;