امین منوچهری
4 سال پیش
امین منوچهری
اگر تنها دعايى كه در تمام زندگى ميكنيم<خدايا شكرت>باشد،كافى است.????????
;