امین منوچهری
4 سال پیش
امین منوچهری
زندگى فقط وقتى عمل ميكند كه ما مسىوليت كامل انتخاب هايمان را بر عهده بگيريم.
;