امین منوچهری
5 سال پیش
امین منوچهری
ماموريت ما در زندگى اين نيست كه دنيا را عوض كنيم ماموريت ما اينست كه خودمان را عوض كنيم
;