آرش افشین
4 سال پیش
آرش افشین
دود اگر بالا نشيندكسر شأن شعله نيست جاى چشم ابرو نگيرد گر چه او بالاتر است شصت و شاهد هر دو دعواى بزرگى ميكنند پس چرا انگشت كوچك لايق انگشتر است!؟ آهن و فولاد هر دو از يك كوره مى آيند برون يكى شمشير گردد ديگرى نعل خر است گر ببينى ناكسان بالا نشينند صبر كن روى دريا كف نشيند، قعر دريا گوهر است
;