آرش افشین
3 سال پیش
آرش افشین
بي هيچ مبالغه اي برازندگي خويش راداري ودرخشش آفتاب حضورت بر هيچکس پوشيده نيست، چون ثابت شده اي برهمگان ... ??بهترينى @bakhtiar_rahmani
;