آرش افشین
4 سال پیش
آرش افشین
قدم به نوسالي مي گذاريم تا؛ بهار، مفهومي براي زندگي باشد که ، به تازگي مي رسد ،جوانه مي زند ،سبز ميشود به شکوفه مي نشيند ،گل مي دهد ، تا ريشه ها راز ضمير خاک را به آفتاب رسانند .نوروز ,اين سنت ديرينه آريايى را به شما عزيزان ثنا گو هستم
;