آرش افشین
3 سال پیش
آرش افشین
. زيباترين و دوست داشتني ترين انسانهايي که مي شناسيم، آنهايي هستند که با شکست آشنا شده اند. آنهايي که رنج را تجربه کرده اند. آنهايي که از دست دادن را تجربه کرده اند. آنهايي که پس از اين رويدادهاي دشوار، دوباره مسير خود را به سمت زندگي پيدا کرده اند. اين افراد، زندگي را به شکل متفاوتي مي فهمند. آنرا به شکل متفاوتي تحسين مي کنند. ونيز به شکل متفاوتي حس مي کنند. به همين دليل، آرامتر مي شوند. بهشت همينجاست جايي كنار شما دوستان خوبم. با شما آرامترينم????????
;