بهنام برزای
6 سال پیش
بهنام برزای
زندگي كن ................. حتي اگر بهترين هايت را از دست داده اي..... زيرا اين زندگي كردن است كه بهترين هاي ديگر را برايت ميسازد. ??
;