بهنام برزای
4 سال پیش
بهنام برزای
سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زيبا بخواند كه نه از دوزخ بترسي و نه از بهشت به رقص در آيي... قصه عشق انسان بودن ماست.... اگر كسي احساست را نفهميد مهم نيست. سرت را بالا بگير و لبخند بزن..فهميدن احساس كار هر ادمي نييست....!!????
;