بهنام برزای
5 سال پیش
بهنام برزای
زندگي ميكنم حتي اگر بهترين هايم را از دست بدهم چون اين زندگي كردن است كه بهترين هاي ديگر را برايم ميسازد بگذار هر چه از دست ميرود برود. ??فقط خدا??
;