آرش برهانی
12 ماه پیش
آرش برهانی
پشتِ تمام آرزوهايت خدا ايستادہ ?افيست بـہ ح?متش ايمان داشتـہ باشے تا قسمتت سر راهت قرار ‌گيرد
;