آرش برهانی
2 ماه پیش
آرش برهانی
زندگي را سخت نگ?ر رونقِ عمرِ ، چند صباح? گذراست قصه ? بودن ما برگ? از دفتر افسانه ا? راز بقاست دل اگر م? شکند گل اگر م? م?رد و اگر باغ به خود رنگ خزان مي گيرد همه هشدار به توست؛ جان من سخت نگ?ر زندگ? کوچ هم?ن چلچله هاست به هم?ن ز?با?? به هم?ن کوتاه?
;