آرش برهانی
5 سال پیش
آرش برهانی
خواستند او رابفروشند که برده شود،پادشاه شد... خواستند محبتش از دل پدرخارج شود، محبتش بيشتر شد... از نقشه هاي بشر نبايد دلهره داشت... چرا که اراده ي خداوند بالاتراز هر اراده اي است... يوسف ميدانست، تمام درها بسته هستند، اما به خاطر خدا ؛حتي به سوي درهاي بسته هم دويد... و تمام درهاي بسته برايش باز شد... اگر تمام درهاي دنيا هم به رويت بسته شد، به دنبال درهاي بسته برو چون خداي "تو"و "يوسف" يکيست.......
;