آرش برهانی
4 سال پیش
آرش برهانی
نويد عزيز يكى از دوستان هنرمند عكاسىم كه از كاليفرنيا اين عكس قشنگ و برام فرستاد سقوط آزاد از ارتفاع 4000متر با سرعت 200 كيلومتر در ساعت و با پيراهن استقلال و شادى بعد از گل ??????????ممنون از نويد عزيز كه در ارتفاع 4000 هزار مترى هم يادم بود???????????? @navidstudio
;