آرش برهانی
4 سال پیش
آرش برهانی
اي نو بهار خندان از لامکان رسيدي چيزي به يار ماني از يار ما چه ديدي خندان و تازه رويي سر سبز و مکشبويي آبى هم رنگ مايى يا رنگ از او خريدي ???????? سال نو مبارك ?????? بهترينها رو در سال جديد برايتان آرزو ميكنم ????????
;