آرش برهانی
3 سال پیش
آرش برهانی
پيش از آنکه بالارفتن از نردبان موفقيت را آغاز کنيد، مطمئن شويد که نردبان را به ساختمان مناسب تکيه داده ايد. ????????
;