کارلس پویول
4 سال پیش
کارلس پویول
Un any més recolzant el torneig XAP de golf solidari en benefici de lHospital Sant Joan de Déu i tots els nens i nenes ingressats. Un placer apoyar un a?o m?s el torneo XAP de golf solidario en beneficio de #HSJDBCN y todos los ni?os y ni?as ingresados.
;