سزارآسپیلی کوئتا
4 سال پیش
سزارآسپیلی کوئتا
Thanks for your support during this complicated season! And thanks to Guus for his work, it has been a pleasure! #KTBFFH @chelseafc Gracias por vuestro apoyo en esta temporada complicada! Y gracias a Guus por su trabajo, un placer trabajar contigo! #CFC ??
;