پست اینستاگرامی سوشا مکانی
همه خواسته ها زمان دارند... هدف هاي بزرگ، مانند "دويدن" هستند! براي رسيدن به هدف هاي بزرگ، بايد تلاش هاي كوچك را جدي گرفت. براي دويدن، ابتدا بايد راه رفت، سپس قدم ها را تند كرد و بعد دويدن را رقم زد. دويدنِ ناگهاني و بدون مقدمه، هر كس را از نفس مي اندازد و موفقيت يعني اين که از شکستي به شکست ديگر بروي، بي آن که از شوق و اشتياقت کاسته شود من مشتاقانه هر تغيير مثبتي را مي پذيرم و مسير رسيدن به اهدافم را هموار ميکنم.???????????

تصاویر دیگر سوشا مکانی

تصاویر پیشنهادی