پست اینستاگرامی محمد قاضی
يک اتفاق خوب در زندگي يک فوتباليست يعني اينکه به شهري و تيمي برسي که مردم و هوادارانش زبانزدند... با اينکه فرصت و پيشنهاد بود اما خوشحالم با جان و دل آمدن به نساجي را در زندگي امسال فوتبالي ام پذيرفتم و منتي نيست و تنها علاقه و ايمان بود... آمدم تا يک قلب و يکدست باشيم و شانه به شانه و پا به پاي هم گل لبخند و شادي را بر لبان مردم شهر خسته بنشانيم... هنوز نيامده آنقدر شرمنده لطف هواداران نساجي شدم که به چيزي جز تلاش براي موفقيت اين تيم نمي توانم فکر کنم... آنهايي که نشان دادند در سختي ها اهل شانه خالي کردن نيستند... جواهران با ارزشي که حتي محمد مسافري، نابيناي بيناتر از ما؛ معناي اين عشق را براي من تازه وارد آنقدر زيبا زمزمه کردند که حالا ببرهاي مازندران تنها به عشق پرشورهاي اين شهر مي کوشند و مي جنگند براي موفقيت... به اميد روزهاي خوب در کنار هم با نساجي قائمشهر و اميد به حمايت همه جانبه از اين تيم و تنها نگذاشتن آن و هوادارانش براي رسيدن به موفقيت

تصاویر دیگر محمد قاضی

تصاویر پیشنهادی