پست اینستاگرامی هاشم بیک زاده
? شب عمليات رمضان پشت ميدان مين، سپاه ايران زمين گير ميشود از 150نفر داوطلب 20نفر انتخاب ميشوند باگذشتن از ميدان مين راه براي عبور بقيه باز شود بيست نفر نوبتي روي زمين غلط ميزنن تا راه باز شود اين عکس صبح همان شب است. امروز اگه امنيت داريم و اونور مرزامون گله اي سر ميبرن واسه شيرجووناي ديروزه که چنين حماسه هايي خلق کردند ?? اين عکس بعد از سي و يک سال اجازه انتشار يافت??

تصاویر دیگر هاشم بیک زاده

تصاویر پیشنهادی