دیوید دخیا
5 سال پیش
دیوید دخیا
Por tu confianza, carisma y enorme legado #GraciasVicente Because of your confidence, charisma and tremendous legacy #GraciasVicente
;