علی دایی
6 سال پیش
علی دایی
روز روز توست.مثل همه روزها. من ولي بي تو چگونه از شب تار بگذرم.پدرم.حاضرم زندگي ام را بدهم تا يکبار ديگر فقط لحظه اي بتوانم بوسه بر دستانت بزنم.اسوه مهرباني روزت مبارک. قدر پدر مادرهاتون را بدونيد.گنج هايي که خدا داده و متاسفانه نمي دانيم چقدر بودنشان ارزش دارد
;