احسان حدادی
سال پیش
احسان حدادی
حکيم بزرگ ژاپني روي شن ها نشسته و در حال مراقبه بود... مردي به او نزديک شد و گفت: مرا به شاگردي بپذير. حکيم با انگشت خطي راست بر روي شن کشيد و گفت: کوتاهش کن! مرد با کف دست نصف خط را پاک کرد. حکيم گفت: برو يک سال بعد بيا. يک سال بعد باز حکيم خطي کشيد و گفت: کوتاهش کن! مرد اين بار نصف خط را با کف دست و آرنج پوشاند. حکيم نپذيرفت و گفت: برو يک سال بعد بيا. سال بعد باز حکيم خطي روي شن کشيد و از مرد خواست آن را کوتاه کند. مرد اين بار گفت: نمي دانم و از حکيم خواهش کرد تا پاسخ را بگويد. حکيم خط بلندي کنار آن خط کشيد و گفت حالا کوتاه شد. اين حکايت، يکي از رموز فرهنگ ژاپني ها را در مسير پيشرفت نشان مي دهد. نيازي به دشمني و درگيري با ديگران نيست. با رشد و پيشرفت تو، ديگران خود به خود شکست مي خورند. به ديگران کاري نداشته باش؛ کار خودت را درست انجام بده. با کوتاه کردن ديگران ما بلند نمي شويم و برعکس، بازتاب رفتار ما باعث کوتاهي مان مي شود....
;